น้ำตกมีชื่อ เลื่องลือผลไม้ หลากหลายสัตว์ป่า ยางพาราชั้นดี มากมีถ้ำภูผา งามธาราอ่างเขาจุก
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ
เว็บไซต์โครงการ
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558"
ทะเบียนเกษตรกร
โครงสร้าง/องค์กร
วิสาหกิจชุมชน
วิสัยทัศน์ / บทบาทภารกิจ
ขอเชิญร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
สายใยรักแห่งครอบครัว
อัตรากำลัง
ระบบข้อมูลสถาบันเกษตรกร
บริการด้านการเกษตร
การดำเนินการคัดเลือกศุนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ปี 2557
หน่วยงานกรมส่งเสริม
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ภาพกิจกรรม
กรมวิชาการเกษตร
สถานการณ์การผลิตไม้ผล
โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ม.1 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
กองการเจ้าหน้าที่
สถานการณ์การเก็บเกี่ยวไม้ผล
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้า ฯ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
การจัดการองค์ความรู้ KM
SSnet (ระบบอินทราเน็ต)
ระบบงานส่งเสริม
 
สำนักส่งเสริมและพัฒนาฯเขต3 ระยอง
 
เว็บไซต์สำนักงาน
แผนปฏิบัติงานรายเดือน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดอำเภอเขาชะเมา โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมาพร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบทุเรียนที่คาดว่าจะตัดออกสู่ตลาด

สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
รายงานการประชุมประจำเดือน
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง
บริการหน่วยงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย
กองคลังกรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง
ระเบียบฯเกี่ยวกับ พัสดุ
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง
ระเบียบงานสารบรรณ
 
สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร
ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
  สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา
   
นางมาลี บุญจันทร์
นางจารุวรรณ คงสบาย
เกษตรอำเภอเขาชะเมา
นวส.ชำนาญการ
 

 

นางประทุมทิพย์ สินเปี่ยม
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา หมู่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โทร./fax 0 3899 6277
นางสาวกัลยา โคตรดี
นวส.ปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ นางสาวกัลยา โคตรดี เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ